Refundacja leków

Jednym ze sposobów kreowania polityki prozdrowotnej przez Ministerstwo Zdrowia jest całkowita lub częściowa refundacja leków. Ich koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, wspomagając tym samym pacjentów i osoby przewlekłe chore, których nie stać na zakup niejednokrotnie podstawowych medykamentów, umożliwiających im normalne funkcjonowanie.

Wykaz leków refundowanych jest tworzony i ogłaszany przez Ministra Zdrowia. Lista aktualizowana jest co dwa miesiące. Przy jej powstawaniu bierze on pod uwagę następujące cechy leku:

  • jego wartość terapeutyczną

  • bezpieczeństwo stosowania

  • koszt terapii

Leki refundowane powinny przynosić wysoki efekt terapeutyczny, przy jednocześnie jak najniższych kosztach.

Prawo do refundacji mają osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak również osoby nieubezpieczone, ale posiadające obywatelstwo polskie, mieszkające w Polsce i spełniające kryterium dochodowe. Kobiety w okresie ciąży, porodu lub połogu, a także obywatele polscy poniżej 18. roku życia również mogą korzystać z leków i wyrobów medycznych podlegających refundacji.